شب گذشته آسمان شمال شهر کابل بارها با رنگی سرخ روشن شد، این بازی رنگ و نور ناشی از فاجعه سومین آتش‌سوزی مهیب مواد نفتی در کشور بود که در ساحه کوتل خیرخانه رخ داد. نخست اسلام‌قلعه، سپس گمرک فراه و اینک ذخیره‌گاه مواد نفتی در شمال شهر کابل، سه رویدادی که در کمتر از دو ماه میلیون‌ها دالر خساره بر اقتصاد ناچیز کشور تحمیل کرد.

کد خبر: 89600