پس از چند روز بار دیگر آرامش کابل با انفجارهای مرگبار انتحاری بر هم خورد. این آلبوم نمایانگر زندگی خونین مردم افغانستان است که در هر حال قربانی جنگ می‌شوند؛ جنگی که در آن همواره نقش قربانی به آنان داده شده است.

کد خبر: 95641