ادامه بحران کرونا در جهان سبب رکود بی‌سابقه اقتصادی شده است. این جنبه از بحران در افغانستان اما، با چهره مخوف تر رخ می‌نماید. مردمی که درگیر بحران کرونا و فقر هستند و باید میان آن دو یکی را انتخاب کنند.

کد خبر: 67663