عاشورای حسینی از سوی شماری از شهروندان کابل و با حضور مقامات طالبان گرامی داشته شد. در این همایش مسئولان طالبان گفتند که ما همه برادر هستیم و باید همه در کنار هم کشور خود را آباد بسازیم. جریان این همایش مذهبی را در این البوم تماشا کنید.

مسئول بلند پایه طالبان
مسئول نظامی و ملکی طالبان
عضو طالبان در مراسم
مسئول عقیدتی طالبان
مسئول نظامی طالبان برای ولایت کابل

کد خبر: 95481