مردم کابل هرچند چهار دهه است که در بحران زندگی کرده و از ناامنی غذایی رنج می‌برند، اما مثل معروفی دارند که می‌گوید: کابل بی زر باشد ولی بی برف نی! این آلبوم برشی از زندگی مردم کابل در یک روز برفی زمستان است.

عکاس: رسول شهزاد_ کابل

کد خبر: 101450