کوچه کاه فروشی کابل، کوچه‌ای تاریخی با بازار مزدحم و کثیف، آغشته با بوی ده‌ها نوع پرنده و پستاندار خانگی. جانورانی که گویی سرنوشت محتوم شان زندگی در زندان‌های کوچک کوچه کاه فروشی کابل است.

کد خبر: 54694