افغانستان کشور زیبایی است، کوهستانی و پرآب و سرسبز، دارای طبیعت بکر ولی فرو رفته در جنگ و بحران. در این آلبوم به تماشای طبیعت زیبا ولسوالی ورسج تخار می‌نشینیم، به رغم جنگی خونین که در این ولا جریان دارد.

کد خبر: 94470