کابل قلب تپنده افغانستان، پر از جمعیت و مزدحم. این شهر نزدیک به ۶ میلیون انسان را در خود جا داده است. جمعیتی جوان و در جست‌وجوی کار.

کد خبر: 54085