مردم افغانستان از ژرفای روان خویش با جنگ، ویرانی و بربریت ناشی از این پدیده منحوس آشنا هستند. نمایشگاه عکس «اشک جنگ و لبخند صلح» در مزارشریف فرصتی است تا پدیده زیبای صلح را در کنار زشتی جنگ احساس کنیم و در برقراری آن تلاش ملی نماییم.

کد خبر: 94364