شماری از دانشمندان می‌گویند که با ارسال میکروب از زمین به مریخ می‌توان این سیاره را به مکانی قابل زیست برای بشر تبدیل کرد.

شماری از دانشمندان می‌گویند که با ارسال میکروب از زمین به مریخ می‌توان این سیاره را به مکانی قابل زیست برای بشر تبدیل کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، دانشمندان معتقد هستند که اگر میکروب‌هایی از زمین به مریخ ارسال شود، این سیاره به مکانی قابل زندگی بری بشر تبدیل خواهد شد.
در همین حال تحقیق جدید نشان می‌دهد که میکروب‌های انسانی فرآیند آماده سازی سیاره سرخ برای حیات انسان را شروع می‌کنند و محیطی به‌وجود می‌آورند که حیات در آن ماندگار می‌شود .
این دسته از دانشمندان معتقد هستند که باید فرایندی را ایجاد کرد تا با بررسی میکروب‌های مختلف، پیش از ارسال آن‌ها به مریخ، نمونه‌های پرخطر حذف شود.

کد خبر: 55291