در جلسه اخیر کمیسیون تدارکات ملی به شمول فعالیت مجدد شرکت هوایی افغان-باختر، ۲۸ مورد تدارکاتی منظور شد.

در جلسه اخیر کمیسیون تدارکات ملی به شمول فعالیت مجدد شرکت هوایی افغان-باختر، ۲۸ مورد تدارکاتی منظور شد.
به گزارش خبرگزاری دید، در این نشست کمیسیون تدارکات ملی ۲۹ مورد تدارکاتی به بحث و بررسی گرفته شد که در نتیجه ۲۸ مورد آن به ارزش بیش از چهارونیم میلیارد افغانی به شمول طرح سرمایه‌گذاری در ارتباط به فعالیت مجدد شرکت هوایی افغان-باختر، مربوط شرکت هوایی آریانا افغان ازسوی این کمیسیون منظور شد.
از سویی هم، در خواست منظوری تمدید میعاد پروژه بخش‌های ساختمانی، برق، آبرسانی و کانالیزاسیون، تعمیر دو طبقه‌ای مهمانخانه ولایت پکتیا مربوط ادارۀ عملیاتی و حمایتی انکشاف ملی ریاست جمهوری اعاده گردید و رییس جمهور در این زمینه تاکید کرد که کار تمامی پروژه‌ها باید در زمان تعیین شده تکمیل و از تاخیر و موانع پروژه‌ها جلوگیری شود.
همچنان در اخیر این جلسه، یاداشت گزارش بررسی عدم پرداخت آخرین قسط قرارداد اعمار جمنازیوم ۵۰۰ نفری ولایت لوگر مربوط ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، پس از بررسی‌ منظور گردید.
گفتنی است که در این اواخر عملکرد کمیسیون تدارکات ملی از سوی پارلمان با نقدهای جدی مواجه شده است.

کد خبر: 62380