شوکت میرضیایف رییس جمهور ازبیکستان در نشست عمومی سازمان ملل متحد گفته است که صدای سازمان ملل متحد در باره افغانستان باید بیشتر از هر زمانی شنیده شود.


به گزارش خبرگزاری دید، شوکت میرضیایف رییس جمهور ازبیکستان در پیام ویدیویی به نشست عمومی سازمان ملل متحد گفت که به تازگی مرز ازبیکستان-افغانستان را برای صادر نمودن برخی محصولات اساسی به افغانستان باز کرده است.
رییس جمهور ازبیکستان روی پیشنهاد خود منبی بر ایجاد کمیته دایمی سازمان ملل متحد در رابطه به افغانستان جهت پیشبرد همکاری‌های بین‌المللی تأکید کرد.
وی افزود: تاثیر و صدای سازمان ملل متحد در باره افغانستان باید بیشتر از هر زمانی شنیده شود.

کد خبر: 96816