از احوالپرسی صمیمانه کرزی با حقانی تا هم‌سفرگی حکمتیار و طالبان در حواشی نشست مسکو

کد خبر: 87489