اداره عالی بررسی می‌گوید که در نتیجه بازرسی ادارات بودجوی مرکزی و محلی، تصدی‌ها، شاروالی‌ها وعواید در جریان سال ۱۳۹۷ از حیف و میل حدود ۵ میلیارد افغانی جلوگیری شده است.

اداره عالی بررسی می‌گوید که در نتیجه بازرسی ادارات بودجوی مرکزی و محلی، تصدی‌ها، شاروالی‌ها وعواید در جریان سال ۱۳۹۷ از حیف و میل حدود ۵ میلیارد افغانی جلوگیری شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد آصف احمدزی سخنگوی اداره عالی بررسی که امروز (شنبه، ۲۰ دلو) در یک کنفرانس خبری در مورد دستاوردهای یک سال اخیر این اداره صحبت می‌کرد اطمینان داد که این پول به خزانه دولت وارد گردیده است.
وی همچنان افزود که ۱۷ دوسیه سوء استفاده از دارایی‌های عامه که در برگیرنده ۵۵۲ میلیون افغانی و۲ میلیون دالر است، مورد بررسی این اداره قرار گرفته و به دادستانی کل فرستاده شده است.
او گفت مظنونین این ۱۷ دوسیه، برخی مقام‌های دولتی از جمله وزراء معاونین وزراء و والی‌ها را نیز شامل می‌شود.
آقای احمدزی اطمینان داد که فعالیت‌های اداره عالی بررسی به گونه بی‌طرفانه غیر سیاسی و مسلکی، در پرتو قوانین نافذه کشور صورت می‌گیرد.
اداره عالی بررسی، یگانه نهاد بازرسی کننده امور مالی و حساب ادارات بودجوی مرکزی و محلی، شاروالی‌ها، تصدی‌ها، شرکت‌های دولتی به شمول نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج از کشور است که بررسی رعایت قوانین ومقررات، بررسی عملکرد و بررسی حساب قطعیه دولت را به شکل مستقلانه و بی‌طرفانه انجام می‌دهد.

کد خبر: 41969