خبرگزاری دید: دومین محموله تجهیزات زمستانی جمهوری خلق چین به وزارت امور مهاجرین حکومت سرپرست طا-لبان تحویل داده شد.

معاون وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت سرپرست طا-لبان و ونگ یو سفیر چین در کابل با اشتراک در مراسمی این کمک‌ها را به وزارت امور مهاجرین تحویل داده است.
این محموله تجهیزات زمستانی شامل بیش از ۷۰ هزار پتو و بیش از ۴۰ هزار کرتی می‌شود. سفیر چین در مراسمی که به این مناسبت دایر شده بود، گفت در این لحظه حساس کمک‌ها گرمای مردم چین را برای مردم افغانستان به ارمغان می‌آورد.
ونگ افزود که کمک‌ها شامل مواد غذایی به افغانستان ادامه می‌یابد.
معاون وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نیز از کمک‌های دولت چین قدردانی کرد.

کد خبر: 100520