غنی: اگر طالبان انتخابات را بپذیرند، آماده انتقال قدرت هستم، در غیر آن هرگز!

کد خبر: 87346