در حالیکه کثافت و زباله‌ها در دریای کابل موج می‌زند، یک جوان سرمایه گذار ساحه سبزی را برای جلوگیری از امراض و زباله‌ها در جوار این دریا ایجاد کرده است.

در حالیکه کثافت و زباله‌ها در دریای کابل موج می‌زند، یک جوان سرمایه گذار ساحه سبزی را برای جلوگیری از امراض و زباله‌ها در جوار این دریا ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، احمد تمیم جوان سرمایه‌گذار در جوار دریای کابل واقع در منطقه پل سرخ، ساحه سبزی را ایجاد کرده که به گفته خودش می‌تواند از امراض گوناگون و کثافات جلوگیری کند.
این جوان در صحبت با خبرنگار خبرگزاری دید گفت: خواستیم با این ابتکار از بروز امراض گوناگون در این منطقه جلوگیری کنیم تا مردم بتوانند در فضای سالم زندگی کنند.


احمد تمیم با بیان اینکه از دولت هیچ خواستی نداریم، اظهار داشت: شهروندان کابل که با پول‌های زیاد ساختمان‌ها را اعمار می‌کنند، اندکی از همان هزینه را صرف ایجاد فضاهای سبز نیز کنند، زیرا موضوع محیط زیست برای همه حیاتی است.
وی از مردم افغانستان خواست تا برای ترویج فرهنگ شهرنشینی، ساحات سبز را ایجاد و از ان نگهداری کنند.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که دریای کابل در حال حاضر به انبار بزرگ زباله و کثافات تبدیل شده و شهروندان کشور از حکومت می‌خواهند تا هرچه سریع‌تر به معضل رسیدگی و دریای کابل را از وجود کثافات پاک کند.

کد خبر: 50041