بحران افغانستان؛ بایدن چه مسایلی را از امریکایی‌ها پنهان می‌کند؟

کد خبر: 87409