سیگار یا سربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در تازه ترین مورد افشا کرده است که بخش بزرگی از پول های کمک شده برای بازسازی افغانستان به حساب های بانکی در دبی انتقال یافته است.
این نهاد بازرسی امریکایی همچنان فاش کرده که بخشی از این پول در بازار های مسکن در امریکا و کانادا به مصرف رسیده است.
پیش از این هم اداره سیگار بارها از فساد مالی در نهادهای افغانستان و سازمان های کمک کننده در این کشور خبر داده و گفته بود که بخش بزرگی از پول کمکی به افغانستان دوباره به خارج رفته است.
بررسی های اداره سیگار نشان می دهد که در فساد گسترده در افغانستان هم نهاد های حکومتی و هم سازمان های بین المللی و امریکایی نقش داشته است.


کد خبر: 35523