وزارت اطلاعات و فرهنگ به هدف محو خشونت علیه زنان و مبارزه علیه تبعیض جنسیتی، برنامه‌های مختلف آگاهی دهی را در مرکز و ولایت‌ها در هماهنگی با دیگر اداره‌های حکومت برگزار می‌کند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ به هدف محو خشونت علیه زنان و مبارزه علیه تبعیض جنسیتی، برنامه‌های مختلف آگاهی دهی را در مرکز و ولایت‌ها در هماهنگی با دیگر اداره‌های حکومت برگزار می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دید، حسینه صافی سرپرست این وزارت که امروز دوشنبه به مناسبت ۲۵نوامبر؛ «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، گفت برگزاری این برنامه‌ها تاثیر جدی در راستای کاهش خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی داشته است.
او همچنان گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ امسال هفته مبارزه علیه خشونت و تعبیض جنسیتی را با شعار؛ «بیایید فرهنگ احترام متقابل را جایگزین خشونت نماییم» آغاز کرده و در یک هفته پیش‌رو کمپاین‌های مختلف در راستای مبارزه علیه خشونت و تبعیض جنسیتی برگزار می‌کند.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان گفت که این وزارت در یک سال گذشته در دوبخش در راستای مبارزه علیه خشونت و نهادینه سازی فرهنگ برابری و مساوات کارهای را انجام داده که یک بخش آن‌ مربوط این وزارت و بخش دیگر برای زنانی است که در اداره‌های غیر دولتی و سکتور خصوصی وظیفه انجام می‌دهند.
بانو صافی گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ، امسال به مناسبت صدمین سال‌گرد استقلال کشور، در ماه سنبله سال جاری سیمینار علمی- فرهنگی را با اشتراک زنان از مرکز و ولایت‌های کشور برگزار کرد و در آن برای شماری از زنان وظیفه سپرده شد که کارنامه‌های زنان افغانستان در صد سال گذشته را به بررسی بگیرند و مجموعه مقالاتی را که در این خصوص تهیه می‌شود به نشرسپرده شود و همچنان در پایان سیمینار قطع‌نامه‌ یازده ماده‌ای نیز به حمایت از زنان، مبارزه علیه خشونت و تبعیض جنسیتی صادر شد.
سیده مژگان مصطفوی، معین اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ در این کنفرانس گفت که یک بخش کارهای این وزارت مربوط آگاهی دهی در رابطه به جلوگیری از خشونت علیه زنان و تبعیض می‌شود که از طریق آژانس اطلاعاتی باختر و روزنامه‌های دولتی پیام‌های مشخص در این خصوص به صورت منظم به نشر می‌رسد.
در همین حال محبوبه بابکرخیل رییس امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این وزارت برای تشویق و خودکفایی زنان برنامه‌های را از جمله ایجاد خانه فرهنگی برای زنان در این وزارت روی دست دارد.
همه ساله وزارت اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با دیگر وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های حکومتی از ۲۵نوامبر؛ «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» تجلیل نموده و برنامه‌های کمپاینی را در رابطه به محو خشونت و تبعیض جنسیتی علیه زنان برگزار می‌کند.

کد خبر: 59301