در نشست کمیته اجرایی بی‌جا شدگان و عودت‌کنندگان که به ریاست داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت برگزار شد، فیصله شد که به عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در مناطق اصلی شان زمین رهایشی توزیع شود.
به گزارش خبرگزاری دید، داکتر عبدالله عبدالله در مورد توزیع زمین به بیجا شدگان داخلی، عودت کنندگان و خانواده‌های کشته شدگان نیروهای امنیتی، می‌گوید:« در نشست کمیته اجرایی بیجاشدگان و عودت‌کنند‌گان با اشاره به تصویب پلان طرح توزیع زمین در کابینه، ابراز داشتیم که با درنظرداشت شرایط امنیتی و اجتماعی در ولایات، ترجیحاً باید زمین به عودت‌کنندگان، بیجاشدگان و خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی در ولایات مربوط ‌شان توزیع شود.»
رییس اجرایی حکومت همچنان افزود که به کسانی زمین توزیع خواهد شد که دارای شناسنامه افغانستان باشند.
به گفته وی، در نشست کمیته اجرایی بیجاشد‌گان و عودت‌کنند‌گان، در پیوند به پلان یک ساله ۷۰۰ هزار عودت‌کننده از پاکستان و ۴۰۰ هزار عودت کننده از ایران در سال ۲۰۱۸ بحث شد و فیصله گردید که این پلان‌ها باید برای چهار سال تنظیم شود.
گفتنی است که قرار است پلان جامع عودت‌کنندهگان تا ۱۵ روز دیگر نهایی گردد.


کد خبر: 27273