کمپاین واکسین پولیو روز گذشته توسط عبدالبصیر سالنگی والی فراه، با چکاندن دو قطره واکسین پولیو به دهن یک طفل، در این ولایت رسماً آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالبصیر سالنگی، از تمام مردم فراه خواست تا با تیم واکسین پولیو همکاری همه جانبه نمایند و در عرصه تطبیق واکسین بسیار کوشا باشند.
وی همچنان از امامان مساجد خواست تا از طریق منابر برای مردم تبلیغ کنند که اطفال خویش را واکسین کرده و از واقعه فلج دایمی نجات بدهند.
در عین حال، داکتر عبدالجبار شایق رییس صحت عامه فراه از ۱۴ واقعه مثبت پولیو در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که ولایت فراه هم در خط سرخ و خطر واقعات پولیو قرار دارد و باید توجه جدی مبنی بر تطبیق آن گردد.
وی می‌افزاید که تیم تطبیق کننده واکسین پولیو بطور دقیق در طی ۳ روز کمپاین، تمام اطفال زیر ۵ سال را واکسین پولیو می‌نمایند.
قابل ذکر است که در این دور، دو صد و هشت هزار(۲۰۸۰۰۰ ) طفل زیر ۵ سال در تمام فراه تارگیت شده که درین پروسه ۶۰ کوردیناتور، ۲۰۵ سوپروایزر و ۱۷۲۰ رضاکار مصروف کار هستند.


کد خبر: 23778