والی پروان می‌گوید که نیروهای امنیتی باید در بخش تأمین امنیت روز انتخابات و انتقال مواد انتخاباتی توجه جدی داشته باشند.

والی پروان می‌گوید که نیروهای امنیتی باید در بخش تأمین امنیت روز انتخابات و انتقال مواد انتخاباتی توجه جدی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری دید، فضل‌الدین عیار والی پروان وضعیت امنیتی پروان را به بررسی گرفته به نیروهای امنیتی پروان هدایت سپرد تا در قسمت پیگیری واقعات اخیر پروان به خصوص قضایای ترور دراین اواخر از سوی دشمن توجه جدی نموده پلان‌ها و برنامه‌های اساسی را دراین مورد داشته باشند و پلان‌های امنیتی شان را نیز دریک هماهنگی منظم به پیش ببرند.
همچنان والی پروان درارتباط به انتقال مواد انتخاباتی به محلات رای دهی از قبل تعین شده به نیروهای امنیتی هدایت سپرد که در تامین امنیت انتقال این مواد و همچنان در روزهای انتخابات توجه جدی داشته باشند واز مسئولین کمیسیون انتخابات خواست که بامسئولین امنیتی هماهنگ بوده و درصورت بروز مشکلات نهادهای امنیتی را در جریان قرار دهند.

کد خبر: 53358