رییس جمهور ترکمنستان در پیامی تبریکی، انتخاب مجدد رییس جمهور غنی را تبریک گفته و تاکید کرده که گسترش روابط میان دو کشور سبب شکوفایی در منطقه خواهد شد.

رییس جمهور ترکمنستان در پیامی تبریکی، انتخاب مجدد رییس جمهور غنی را تبریک گفته و تاکید کرده که گسترش روابط میان دو کشور سبب شکوفایی در منطقه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دید، قربان‌قلی بیردی محمدوف رییس جمهور ترکمنستان در پیامی به رییس جمهور غنی نگاشته است: به نمایندگی از حکومت و مردم ترکمنستان مراتب تبریکات خود را به خاطر انتخاب مجدد شما بحیث رییس جمهوری اسلامی افغانستان ابراز می‌کنم.
در پیام آمده است: من باور کامل دارم که مناسبات دوستانه و برادرانه قوی میان ترکمنستان و افغانستان که بر احترام متقابل استوار است، باعث گسترش و تقویت بیشتر به منفعت هردو کشور می‌گردد.
رییس جمهور ترکمنستان در اخیر این پیام نگاشته است: با اغتنام از فرصت برای جناب شما صحتمندی، خرسندی و موفقیت در وظیفه جدید در راستای انکشاف و رفاه کشور تان، آرزو می‌کنم.
همچنان رییس جمهور ترکمنستان در پیامی دیگر، فرا رسیدن جشن جهانی نوروز را به آقای غنی تبریک گفته است.

کد خبر: 65259