رییس‌ جمهور غنی در نشستی که شام روز گذشته در ارگ برگزار شد، گفت: شاگردمحوری باید به مثابه یک اصل نهادینه شود و توسعه‌ معارف برای حکومت به عنوان یک اولویت بنیادین، اهمیت دارد.

رییس‌ جمهور غنی در نشستی که شام روز گذشته در ارگ برگزار شد، گفت: شاگردمحوری باید به مثابه یک اصل نهادینه شود و توسعه‌ معارف برای حکومت به عنوان یک اولویت بنیادین، اهمیت دارد.
به گزارش خبرگزاری دید، این نشست که با حضور شماری از مقامات حکومت و به منظور دیجیتل‌سازی سیستم وزارت معارف، دایر گردیده بود، رییس جمهور با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در روند توسعه و پیشرفت کشور گفت که ما می‌توانیم استراتژی بسازیم، اما مهم تطبیق آن است.
او همچنین در رابطه به طرح دیجیتل‌سازی معارف، گفت که گزارش بانک جهانی در زمینه‌ امتحان کانکور قابل تامل است.
آقای غنی در این نشست همچنین بر بازنگری در اداره‌ اترا تاکید کرد و از مسئولان مربوطه خواست که در خصوص اصلاحات در این اداره، طرح‌های شان را ارائه نمایند.
او افزود که در راستای اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی اداره اترا کارهای اساسی صورت نگرفته است و باید میان اداره‌ اترا و افغان تیلی‌کام به منظور تسهیل در ارائه خدمات، هماهنگی لازم صورت گیرد.
وی همچنین بر دیجیتلی شدن اقتصاد تاکید کرد و گفت که این کار ما را در امر مبارزه با فساد کمک می‌کند.
در این نشست، فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، گزارشی را از طرح‌های اصلاحی دررابطه به زیربنای تکنالوجی، ارائه کرد و گفت: در حوزه‌ مخابرات، طرح‌هایی را عملی خواهیم کرد که سکتور تکنالوجی پاسخگوی نیازهای موجود باشد.

کد خبر: 61141