یک پزشک ارتش استرالیا از فرزندان کشاورزی که توسط نیروهای ویژه آن کشور در افغانستان به قتل رسیده بود، عذرخواهی کرد.

یک پزشک ارتش استرالیا از فرزندان کشاورزی که توسط نیروهای ویژه آن کشور در افغانستان به قتل رسیده بود، عذرخواهی کرد.
به نقل از سیدنی مارنینگ هرالد، داستی میلر پزشک سابق ارتش استرالیا که در افغانستان خدمت کرده بود، از فرزندان حاجی سردار کشاورزی که توسط نیروهای ویژۀ استرالیایی نخست زخمی و سپس به قتل رسیده بود، عذرخواهی کرد.
میلر گفته است: «بسیار متأسفم برای آنچه برای پدرتان اتفاق افتاد. شما نباید آن روز پدر خود را از دست می‌دادید و برای آنچه اتفاق افتاد متأسفم».
حاجی سردار، پدر هفت فرزند و کشاورزی که مصروف کار خود بود به تاریخ ۱۴ ماه مارچ سال ۲۰۱۲ با نزدیک شدن نیروهای ویژه استرالیایی زخمی شد. وی تحت تداوی داستی میلر بود و انتظار می‌رفت که به ترینکوت مرکز ولایت ارزگان انتقال یابد، اما چند دقیقه بعد از سوی نیروهای ویژه استرالیایی به قتل می‌رسد.
فرزندان حاجی سردار می‌گویند که شش ساعت بعد توانسته‌اند جنازه پدرشان را ببینند و آثار لت و کوب کاملاً مشهود بوده است.
مرگ این کشاوز یکی از ۵۵ مورد بدرفتاری نیروهای ویژه استرالیایی با مردم افغانستان است که بر اساس گزارش‌ها تحت تحقیقات قرار دارد.
فرزندان حاجی سردار خواهان برقراری عدالت هستند.

کد خبر: 70890