جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی متهم شده که فراتر از صلاحیت‌های وظیفه‌ای خویش به انتصاباتی در این وزارت دست زده است.

جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی متهم شده که فراتر از صلاحیت‌های وظیفه‌ای خویش به انتصاباتی در این وزارت دست زده است.
بر بنیاد سندی از اداره دادستانی کل که به دست خبرگزاری دید رسیده، گفته شده که ریاست جمهوری دستور تحقیق جدی در این مورد را صادر کرده است.
به اساس این سند، ریاست جمهور گفته که جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی برخلاف صلاحیت‌های وظیفه‌ای خویش به انتصابات در این وزارت دست زده و برخی افراد را به حیث رییس یا وارسی کننده توظیف کرده است.
ریاست جمهوری همچنین گفته که آقای پیکار به تازگی اقدام به خرید جایدادهایی در ترکیه کرده و از دادستانی کل خواسته که در مورد منابع و زمان خرید این جایدادها تحقیق کند.
بر بنیاد این سند، ریاست جمهوری از اداره دادستانی کل خواسته که آقای پیکار تا پایان روند تحقیق، ممنوع الخروج بوده و از سفر به بیرون کشور منع شود.
همچنین ریاست جمهوری به ریاست عمومی امنیت ملی دستور داده که با اداره دادستانی کل در این مورد همکاری نماید.

کد خبر: 62384