ریيس شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که برای رسیدن به صلح، افغانستان آماده تقسیم قدرت با طالبان است، اما نوع تقسیم قدرت باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.


به گزارش خبرگزاری دید، داکتر عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی به فرانس‌۲۴ گفته که دو سناریو برای تقسیم قدرت وجود دارد: یکی ایجاد دولت انتقالی صلح و دیگری انتخابات زودهنگام.
وی اضافه کرده: « تصمیم ما در شورای عالی مصالحه ملی متشکل از نمایندگان دولت، گروه‌های سیاسی و جامعه مدنی، بر این است که به سمت تقسیم قدرت برویم».
آقای عبدالله توضیح داده که یکی از گزینه‌ها، حرکت به سمت انتخابات زودهنگام است تا راه تقسیم قدرت هموار شود و پیشنهاد برگزاری انتخابات پیش از وقت، به معنای مخالفت با تقسیم قدرت نیست. گزینه دیگر، برقراری دولت موقت برای مدتی کوتاه است تا زمینه برگزاری انتخابات را هموار کند.
با این حال، رییس جمهور غنی با اداره انتقالی و تقسیم قدرت با طالبان مخالفت کرده است.

کد خبر: 87958