درگیری برخی نمایندگان مجلس شورای ملی با پولیس در منطقه شرقی شهر کابل، برای بار نخست مسعود اندرابی سرپرست‌وزیر امور داخله نزدیک نیمه شب به مجلس فراخوانده شد.

درگیری برخی نمایندگان مجلس شورای ملی با پولیس در منطقه شرقی شهر کابل، برای بار نخست مسعود اندرابی سرپرست‌وزیر امور داخله نزدیک نیمه شب به مجلس فراخوانده شد.

به گزارش خبرگزاری دید، پولیس ملی می‌گوید که شماری ازاعضای مجلس برسر وجود مشکل درنمبر پلیت‌های برخی ازاعضای مجلس، شام جمعه درمنطقه پلچرخی با نیروهای پولیس درگیری لفظی کرده‌اند.
پس از آن اعضای مجلس نشست اضطراری برگزار کردند و مسعود اندرابی را ساعت یازده شب گذشته به این مجلس از بهر آن چه که آنان برخورد نادرست پولیس با اعضای مجلس می‌گویند، فراخواندند.
در همین حال، اما پولیس می‌گوید که برخی ازاعضای مجلس آنان را تهدید کرده‌اند.
در گذشته همواره اعضای مجلس نمایندگان با زورگویی و عدم رعایت قانون با نیروهای پولیس برخورد داشته‌اند.
برخی منابع گزارش کرده‌اند که بسیاری‌از موتر‌های‌های اعضای مجلس نمایند‌گان و مجلس سنا غیر قانونی و بی‌آن که مراحل گمرکی را گذرانده باشد، به کشور آورده می‌شود. این موترها با شیشه‌های سیاه و با شماره‌های غیر قانونی و عجیب و غریبی که اعضای شورای ملی خودشان خودسر نصب نموده‌اند، در شهر گشت‌وگذار می‌کنند.

کد خبر: 56438