دریای کابل که باید یکی از جاذبه های گردشگری شهر کابل پاتخت کشور می بود، خشکیده، متعفن، پر از کثافت و منبع بیماری ها و بوی بد شده است. در این دریا به جای آب، کثافت موج می زند.

کد خبر: 49706