حضور نظامیان ناتو به رهبری امریکا در افغانستان برای دو دهه به داستانی آشنا برای مردم ما مبدل شده است. اما این که این سازمان نظامی در حال خروج است، بار دیگر خاطرات دوران حضور و خروج شوروی سابق را در اذهان زنده کرده است.

کد خبر: 93316