محمد اشرف غنی و رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در محور صلح، انتخابات و نقش اتحادیه اروپ در حمایت از حکومتداری خوب دیدار داشته است.

محمد اشرف غنی و رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در محور صلح، انتخابات و نقش اتحادیه اروپ در حمایت از حکومتداری خوب دیدار داشته است.
به نقل از ارگ، رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیۀ اروپا برای افغانستان در رابطه به روند صلح، گفت که از تلاش‌های دولت افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار و باعزت که در آن ارزش‌های مردم سالاری حفظ گردد، حمایت می‌نماییم.
موصوف تصریح کرد که اتحادیۀ اروپا یکبار دیگر به تعقیب موقف همیشگی‌اش، بر پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغانستان تاکید می‌کند.
رولاند کوبیا خاطرنشان کرد که شرایط صلح باید ختم خشونت در افغانستان باشد و طالبان حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان شوند و یگانه راه رسیدن به صلح پایدار این است که طالبان از خشونت دست برداشته و به صلح روی آورند و ما از چنین پروسۀ حمایت می‌کنیم.
اشرف غنی از حمایت اتحادیۀ اروپا در عرصه‌های مختلف از افغانستان به ویژه برقراری صلح پایدار و باعزت سپاسگزاری کرد.

کد خبر: 56854