مسئولان می‌گویند که رشد اقتصادی کشور در سال روان مالی از ۲ درصد به ۳ درصد افزایش یافته و این نشان دهنده رشد ۱ درصدی کشور در این سال است.

مسئولان می‌گویند که رشد اقتصادی کشور در سال روان مالی از ۲ درصد به ۳ درصد افزایش یافته و این نشان دهنده رشد ۱ درصدی کشور در این سال است.
به گزارش خبرگزاری دید، مسئولان در وزارت اقتصاد می‌گویند که هرچند به دلیل مشکلات امنیتی و سیاسی فعالیت های اقتصادی در سال روان خوب نبوده، اما رشد محصولات کشاورزی سبب رشد اقتصادی شده است.
وزارت اقتصاد افزوده است که هرچند وزارت مالیه رقم رشد اقتصادی را ۳ درصد می‌داند، ولی در واقع میزان دقیق آن ۲٫۷ درصد است.
در همین حال، اما اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، این ارقام را دور از حقیقت دانسته و تاکید می‌کند که اگر افغانستان در سال روان رشد اقتصادی می‌داشت، سطح بی‌کاری افزایش نمی‌یافت.
با این همه، روز گذشته وزارت مالیه کشور اعلام کرد که در سال روان مالی توانسته بیش از ۲٫۶ میلیارد دالر عواد گردآوری کند.

کد خبر: 60960