نشست شورای رهبری جمعیت اسلامی روند صلح، تحولات جاری، اوضاع امنیتی و انسجام درون حزبی را مورد بحث قرار داد.


به گزارش خبرگزاری دید، نشست شورای رهبری جمعیت اسلامی به ریاست سید عنایت‌الله شاداب و اشتراک عطامحمد نور رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی و شماری از اعضای شورای رهبری برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از کارکردهای کمیته‌های امور جوانان، امور زنان و‌ سایر اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی با اعضای این نشست شریک ساخته شد.


همچنان روند صلح، تحولات جاری، اوضاع سیاسی، مسایل امنیتی و انسجام جمعیت اسلامی از محورهای بحث این نشست بود.

جلسه تصمیم گرفت که «از کارکردهای گروه تماس که از سوی شورای رهبری به منظور میانجیگری میان شورای رهبری جمعیت اسلامی و محترم صلاح‌الدین ربانی توظیف شده بود، گزارش گرفته شود و در اخیر مکررآ فیصله بر این شد تا شش نفر از اعضای شورای رهبری تحت ریاست رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی نظر به تقاضای گروه میانجی با محترم صلاح‌الدین ربانی ملاقات صورت گیرد».

کد خبر: 86619