رییس‌جمهور غنی به شفاخانه دو صد بستر پولیس ملی رفت و نحوۀ مراقبت، رسیدگی به بیماران و وضعیت عمومی شفاخانه متذکره را بررسی کرد.


به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهور اشرف غنی اخیراً به شفاخانه دو صد بستر پولیس رفته و اوضاع مسلکی و اداری آن را بررسی کرد.
مسئولان مربوطه در این شفاخانه در مورد وضعیت عمومی شفاخانه و چگونگی درمان بیماران برای رییس جمهور غنی معلومات ارائه کردند.


رییس جمهور غنی به مسئولان شفاخانه دو صد بستر پولیس ملی هدایت داد تا در قسمت مراقبت و درمان جدی بیماران و ارائه خدمات معیاری به آنان از تمام امکانات استفاده نمایند.
شفاخانه دو صد بستر پولیس ملی، ویژه درمان بیماران و زخمیان پولیس ملی‌ است و در سطح کشور فعالیت دارد.

کد خبر: 88324