زلمی رسول از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، با انصراف از نامزدی‌اش در انتخابات، با تیم دولت‌ساز در یک تکت قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری دید، زلمی رسول نامزد تکت انتخاباتی « اعتدال و برابری» از نامزدی‌اش در انتخابات به سود تیم دولت‌ساز کنار فت.
گفته شده که آقای رسول در روزهای آینده کمپاین‌های انتخابات ریاست جمهوری با تکت دولت‌ساز حضور خواهد داشت.
آقای رسول در چند دور دیگر نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود که در مراحلی از کمپاین کنار رفته است.

کد خبر: 51742