گردهمایی زنان با عنوان «زنان در جشنواره صلح» با حضور نمایندگان شبکه زنان افغانستان در پاکستان برگزار شد.

گردهمایی زنان با عنوان «زنان در جشنواره صلح» با حضور نمایندگان شبکه زنان افغانستان در پاکستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دید، زنان در جشنواره صلح عنوان گردهمایی زنان افغانستان و پاکستان است که به تازگی به هدف آوردن صلح در منطقه، در پاکستان برگزار شده است.
هدف از برگزاری این جشنواره کمک به دو کشور همسایه برای آوردن صلح در منطقه و حمایت زنان افغانستان برای داشتن نقش برجسته در روند صلح خوانده شد.
در این جشنواره نمایندگان شبکه زنان افغانستان حضور داشتند.

کد خبر: 58356