روی بازنگری وظایف و ساختارهای وزارت معارف با حضور رییس جمهور غنی، سرپرست وزارت و برخی مسئولان بلندپایه دولتی در ارگ بحث شد.

روی بازنگری وظایف و ساختارهای وزارت معارف با حضور رییس جمهور غنی، سرپرست وزارت و برخی مسئولان بلندپایه دولتی در ارگ بحث شد.
به گزارش خبرگزاری دید، این نشست ابتدا مسئولان وزارت معارف، طرح بازنگری وظایف و ساختارهای این وزارت را با رییس جمهور غنی شریک ساختند.
بخش‌های عمدۀ این طرح شامل پلان بررسی وظایف و ساختار، تعدیل و بازنگری قانون فعلی وزارت معارف، عناصر اساسی و روش‌های آموزش و پرورش با کیفیت، انتخاب مسیر شغلی برای فارغان، وظایف تخصصی و حمایتی این وزارت، ارتقای ظرفیت کادرهای مدیریتی و تخصصی و تمرکز به مکتب‌محوری است.
اشرف غنی گفت که ادارات دیگر مانند اترا، وزارت‌های انکشاف دهات و صحت عامه و شوراهای مردمی میثاق شهروندی باید در تقویت سیستم معارف ممد واقع شوند.
رییس جمهور غنی گفت که در خصوص تعلیمات اسلامی روی یک پلان مشخص در مشورۀ نزدیک با شورای سرتاسری علما کار اساسی صورت گیرد و تاکید کرد که بالای نهادهای تعلیمی در ولسوالی‌ها تمرکز شود و ولسوالان نقش کلیدی در این راستا ایفا نمایند.
آقای غنی با بیان این که موضوع اصلاحات معارف، بحث دوامدار است، گفت که معارف باید غیر سیاسی و مسلکی شود، زیرا خواست مردم همواره مسلکی شدن و اصلاحات در معارف است.
رییس جمهورتصریح کرد که روی نصاب تعلیمی بیشتر کار صورت گیرد، سیستم مقایسه‌ای در مکاتب ایجاد گردد و همچنان بهترین مکاتب و مدیران شناسایی شوند.
گفتنی است که نهاد معارف در افغانستان ضعیف بوده و نیاز به اصلاحات و بازنگری جدی دارد. این نهاد در سالیان گذشته نتوانسته با معیارهای معارف در منطقه همگام شود.

کد خبر: 59858