آمارهای ریاست احصاییه و معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ در سطح کشور ۱۳هزار و ۲۴۳ متریک‌ تُن ستروس شامل کینو، مالته، نارنج و لیمو حاصل به ‌دست آمده است.

آمارهای ریاست احصاییه و معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ در سطح کشور ۱۳هزار و ۲۴۳ متریک‌ تُن ستروس شامل کینو، مالته، نارنج و لیمو حاصل به ‌دست آمده است.
به گزارش خبرگزاری دید، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که سال گذشته سطح تولید میوه جات ستروس در کشول به ۱۳هزار و ۲۴۳ متریک تن رسیده است.
بر اساس خبرنامه این وزارت، ننگرهار با تولید هفت‌هزار تُن کینو، مالته، نارنج و لیمو، بیشترین ستروس تولیدی را داشته است. در ننگرهار، حدود یک‌هزار و پنجاه‌ودو هکتار زمین تحت پوشش باغ‌های ستروس قرار دارد.
وزارت زراعت افزوده که کنر در بخش تولید نارنج، از همه‌ ولایات پیشگام است و سال گذشته از این ولایت ۲۰۰۲ متریک‌ تُن نارنج به ‌دست آمده است. ساحه تحت پوشش درختان نارنج در کنر به ۲۸۶هکتار زمین می‌رسد.
بر همین اساس، ولایت‌های لغمان و خوست نیز از نگاه تولید ستروس در کشور، در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند.
کشت و پرورش نهال‌های ستروس طی سال‌های اخیر در ولایت‌های کابل، تخار، بلخ و سرپل نیز رواج یافته است.
به صورت کُل، یک‌هزار و ۹۵۲هکتار زمین در سراسر کشور تحت پوشش باغ‌های ستروس قرار دارد که از این میان، ۶۱هکتار باغ کینو و مالته، ۴۱۵ هکتار باغ نارنج و ۴۴۹ هکتار آن شامل باغ لیمو می‌شود.
وزارت زراعت در سال جاری در شماری از ولایت‌ها باغ‌های ستروس را احداث کرده است.
گسترش باغ‌های ستروس و خودکفایی در این بخش از اولویت‌های اساسی وزارت زراعت به شمار می‌رود.

کد خبر: 88892