سه واکسینر پولیو در ننگرهار کشته شد

کد خبر: 87953