طرح تازه واشنگتن برای تشکیل دولت انتقالی در افغانستان بدتر از وضعیت موجود است

کد خبر: 87845