طرح مقرره کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت، طرح تعدیل فقرات ۶ و۹ ماده پنجاهم قانون شرکت‌های دولتی و طرح تعدیل و ایزاد برخی مواد قانون امور ذاتی افسران در نشست کابینه تصویب شد.

طرح مقرره کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت، طرح تعدیل فقرات ۶ و۹ ماده پنجاهم قانون شرکت‌های دولتی و طرح تعدیل و ایزاد برخی مواد قانون امور ذاتی افسران در نشست کابینه تصویب شد.
به نقل از ارگ، ابتدا رییس جمهور غنی به نمایندگی از کابینه مراتب تسلیت خویش را به خاطر جان باختن محمد باقر محقق فرزند استاد حاجی محمد محقق ابراز کرد و از بارگاه ایزد متعال برای شادروان بهشت برین و به خانواده شان صبر جمیل استدعا نمود.
وزیر عدلیه طرح تعدیل فقره های ۶ و ۹ مادۀ پنجاهم قانون شرکت های دولتی را به جلسه ارائه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
همچنان وزیر عدلیه طرح تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان را به جلسه مطرح کرد و کابینه طرح متذکره را در پرنسیب مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا این طرح را طبق نظریات اصلاحی اعضای کابینه تصحیح و نهایی سازد.
به همین ترتیب وزیر عدلیه طرح قانون تنظیم امور زندان ها را به جلسه ارائه کرد و کابینه آن را مورد تصویب قرار داد.
به همین گونه، وزیر عدلیه طرح مقررۀ کمیتۀ مشترک رسانه‌ها و حکومت را به جلسه ارائه کرد و اضافه نمود که این مقرره به هدف اصلی تأمین امنیت و مصئونیت اشخاص رسانه‌ای، تسریع روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه اشخاص رسانه‌ای، کاهش خشونت و تأمین حقوق صنفی و حرفه‌ای اشخاص رسانه‌ای و تأمین هماهنگی میان رسانه‌ها و ادارات ذیربط دولتی ترتیب و طی مراحل شده است که مورد تصویب قرار گرفت.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی طرح تقویم سال ۱۳۹۹ هجری شمسی را به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت. همچنان کابینه سال ۱۳۹۹ را به نام سال همبستگی و اصلاحات مسمی کرد.

کد خبر: 62416