خبرگزاری دید: عبدالسلام ضعیف یکی از مقامات حاکمیت پیشین طا-لبان می‌گوید که پاکستان می‌خواهد از افغانستان فقط برای امور ترانزیتی خود استفاده کند، در حالی که به افغانستان اجازه نمی‌دهد حق ترانزیت خود را عملی کند.


ضعیف درباره پروژه اعمار خط آهن ترمذ- کابل- پیشاور گفت که در این رابطه پاکستان با افغانستان بازی دوگانه را پیش می‌برد.
به گفته ضعیف، پاکستان می‌خواهد از افغانستان صرف برای امور ترانزیتی خودش استفاده نماید، در حالی که در مقابل به افغانستان اجازه نمی‌دهد تا حق ترانزیت خود را عملی کند و در بدل استفاده از خاک افغانستان به وسیله واگن‌های خط آهن، عواید به دست بیاورد.
ضعیف در ادامه خاطرنشان ساخته که راه آهن در حال اعمار، باید از افغانستان به جای پیشاور، تا کراچی امتداد یابد. به نظر ضعیف این اقدام به افغانستان امکان می‌دهد تا از حق ترانزیت، به نفع خود عاید به دست آورد.
این در حالی است گذرگاهای چمن و بولدک تا هنوز بسته مانده است و باغداران می‌گویند که به علت بسته ماندن‌ مسیرهای بازرگانی میان افغانستان و پاکستان، یک بخش بزرگ از انار قندهار صادر نشده و فاسد گردیده است.

کد خبر: 98217