عطا محمد نور والی پیشین بلخ با نشر پیامی از تقرر سرپرست جدید فرماندهی پولیس بلخ استقبال کرده و آن را در راستای منطق، مشورت و تفاهم خوانده است. او همچنان در این پیام از همکاری و توجه وزرای داخله و دفاع سپاسگزاری کرده است.

عطا محمد نور والی پیشین بلخ با نشر پیامی از تقرر سرپرست جدید فرماندهی پولیس بلخ استقبال کرده و آن را در راستای منطق، مشورت و تفاهم خوانده است. او همچنان در این پیام از همکاری و توجه وزرای داخله و دفاع سپاسگزاری کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، عطا محمد نور در این پیام گفته: در تاريخ ثابت گرديده است، هر تصميمی كه مبنا و ريشه‌اش استوار بر منطق، تفاهم و مشورت باشد نتيجه‌اش مؤثر و براى همه قابل قبول است.
در بخشی دیگر از پیام گفته شده، در حالي كه مردم صلح دوست بلخ داشتند براى جشن جمشيدی نوروز آمادگى می‌گرفتند، تصميم بدون مشورت و ناسنجيده حتى بدون مشورت والى بلخ كه نماينده رييس جمهور در ولايت است، وضعيت بلخ را متشنج كرد.
آقای نور به پنج مورد تفاوت در معرفی فرمانده قبلی و کنونی پولیس بلخ اشاره کرده است
۱- فرمانده قبلی با ٣٠ عراده تانک وارد شهر شد. در حالي كه فرمانده فعلی با استقبال صدها شهروند و مسئولان وارد مزارشريف گرديد.
٢- فرمانده قبلی برای اشغال وظيفه بالای مردم آتش گشود و خون ريخت. در حالی كه فرمانده جديد با آغوش پر محبت خويش فضای اعتماد بين مردم را ايجاد كرد.
٣- فرمانده قبلی متاسفانه وسيله شده بود تا برنامه‌هاي بقيه را عملی كند. در حالی كه فرمانده كنونی به عنوان يک افسر با تجربه اشغال وظيفه نموده است.
٤- براى استقبال فرمانده قبلی نه تنها موتر حكومتی فرستاده نشده بود و هيچ شهروند به استقبالش نرفته بود، بلكه مخالفين مردم با فرستادن وسايط نقليه از همان آغاز پرده از توطئه برداشتند.
در حالی كه فرمانده جديد توسط وسايط فرستاده شده والي صاحب و صدها مسئول دولتي و مردم استقبال و پذيرايی شد.
٥- فرمانده قبلی زير رگبار گلوله و در فضای خشونت آميز و با حضور فرماندهان و نيروهای تا دندان مسلح ٢٢٢ – ٣٣٣ و ٨٨٨ با زور نيزه و بدون حضور هيچ افسر پوليس، مسئولين و مردم معرفی شد. در حالی كه فرمانده فعلی در حضور والی بلخ، شوراى علما، شوراى ولايتی، محاسن سفيدان، فرماندهان و جوانان معرفی شد.


کد خبر: 45504