عطا محمد نور والی پیشین بلخ در همایشی زیرعنوان «نور و جوانان؛ همدلی و همگرایی» در شهر مزارشریف گفت که با تمام توان و بدون هراس در برابر بحران‌سازی حکومت کنونی می‌ایستد.

عطا محمد نور والی پیشین بلخ در همایشی زیرعنوان «نور و جوانان؛ همدلی و همگرایی» در شهر مزارشریف گفت که با تمام توان و بدون هراس در برابر بحران‌سازی حکومت کنونی می‌ایستد.
به گزارش خبرگزاری دید، عطا محمد نور والی پیشین بلخ که در همایش «نور و جوانان؛ همدلی و همگرایی» در شهر مزارشریف برگزار شده بود، از جوانان به عنوان نیروی عظیم کشور یاد کرده و تلاش‌های آنان سپاسگزاری کرد. او همچنان از اجماع ملی جوانان حمایت خویش را ابراز داشته و افزود که جوانان صاحبات و مالکان اصلی این سرزمین هستند.
آقای نور همچنان از حکومت انتقاد کرده و گفت که در گذشته از نیروی جوان استفاده ابزاری می‌شد و این رویگرد دیگر خریدار ندارد و باید خاتمه یابد. او گفت که ۷۰ درصد جامعه را جوانان تشکیل می‌دهند و باید قدرت به آنان سپرده شود.
وی نسبت به بی پروایی حکومت کنونی و حکومت‌های قبلی به جوانان، گفت:از نیم قرن به این طرف جوانان قربانی‌های فراوان داده‌اند، اما در زمینه مدیریت همیشه برای جوانان گفته شده که شما بی‌تجربه‌اید، در حالی که این جوانان است که در خط نخست نبرد علیه دشمن سینه سپر کرده‌اند. این جوانان اند که درگیر فقر و فلاکت‌اند واین جوانان است که مهاجر می‌شوند و در آب‌های آزاد غرق می‌شود، تنها در یک سال پنجاه هزار جوان کشور را ترک کرده. زیرا حکومت نتوانسته اشتغال مناسب برای جوانان مهیا کند. نه تنها کاری برای جوانان نکرده‌اند، بلکه در عمر حکومت وحدت ملی یکصدهزار جوان شهید شده است.
آقای نور از سهمیه بندی کانکور انتقاد کرد و گفت که سهمیه بندی کانکور، کانکور را بی‌معنا می‌کند.
نور: بدون هیچ ترس و هراسی علیه بحران سازی حکومت کنونی می‌ایستیم و نمی‌گذاریم که مزدوران خود را در چوکی‌ها نصب کنند.

کد خبر: 43836