رییس جمهور محمد اشرف غنی در نشست تحلیل پیرامون شخصیت علمی و مذهبی ابوحنیفه مشهور به امام اعظم در کابل، می‌گوید که خشونت و هراس‌افکنی در مذهب ابوحنیفه جای ندارد و درس او برای پیروانش مدارا و حوصله مندی است.
به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهور غنی که در همایش علمی تحقیق و تحلیل پیرامون شخصیت علمی ابوحنیفه سخنرانی داشت، با تکیه بر اصل مدارا در مکتب فقهی او، می‌گوید که درس ابوحنیفه به پیروانش متانت و مدارا است.
غنی با اشاره به جریان‌های تکفیری و تروریستی معاصر افزود که ابوحنیفه در زمان حیاتش جلو جریان تکفیری « خوارج» ایستاد و فتوا داد که هیچ‌کس از اهل قبله کافر نیست.
رییس جمهور همچنان تاکید کرد که در مکتب فقهی ابوحنیفه افراط و تفریط جایی ندارد و او همیشه پیروانش را به اعتدال دعوت می‌کرد.
آقای غنی گفت که روش اجتهادی ابوحنیفه به روش اجتهادی اهل رای مشهور است و این روش جلو خشکی و خشونت سلفی‌ها را می‌گیرد.
به باور آقای غنی، ابوحنیفه مبنای جهاد را صلح در سرزمین‌های اسلامی می‌دانست نه خشونت و افراطیت.
رییس جمهور تاکید کرد که اجتهادات ابوحنیفه راه میانه را در پیش گرفته و جوانان پیرو او باید از افراط و تفریط پرهیز کنند.
گفتنی است که ابوحنیفه مشهور به امام اعظم در سال هشتاد هجری در کوفه به دنیا آمد و در سال ۱۵۰ هجری در گذشت.
مکتب فقهی ابوحنیفه در میان مذاهب اسلامی به میانه‌روی مشهور است و در تاریخ با پیروان مذاهب دیگر با مدارا برخورد کرده است.


کد خبر: 29260