فرمانده پولیس محلی میرزاولنگ سرپل کشته شد

کد خبر: 87991