پولیس کابل تایید می‌کند که سه کودک به طور «وحشیانه» در ساحه لوای بابه جان خیرخانه در شمال شهر کابل کشته شده است.


به گزارش خبرگزاری دید، فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل امروز چهارشنبه(۱ثور) گفته است که این حادثه چاشت روز رخ داده است.
به گفته او، بررسی ابتدایی پولیس نشان می‌دهد که به «احتمال زیاد» انگیزه این کشتار خصومت‌های خانواده‌گی بوده باشد.
سخنگوی پولیس کابل گفت که این حادثه به بررسی بیش‌تر نیاز دارد تا همه ابعاد آن مشخص شود.
ساحه خیرخانه در شمال کابل یکی از مناطق جرم خیز بوده و در گذشته نیز چنین اتفاقاتی رخ داده است.

کد خبر: 89079