ریاست جمهوری طی فرمانی دستور داده است که نام قوم «بیات» و سایر اقوامی که نام‌های شان در ماده چهار قانون اساسی ذکر نشده است، درج شناسنامه برقی شود.


به گزارش خبرگزاری دید، ریاست جمهوری به منظور چگونگی تثبیت اقوام و درج نام آن‌ها در شناسنامه برقی، فرمان داده است که کمیسیونی تحت ریاست وزیر عدلیه ایجاد شود و این کمیسیون موظف است تا سایر اقوام را که نام‌های شان در ماده چهار قانون اساسی ذکر نشده، شناسایی و گزارش خویش را به ریاست جمهوری بسپارد.
این فرمان بنابر درخواست امرالله صالح معاون اول رییس جمهور و نمایندگان قوم بیات مبنی بر ثبت هویت مستقل شان در شناسنامه برقی، از سوی ریاست جمهوری صادر شده است.


در مکتوب درخواستی که از آدرس معاون نخست رییس جمهور به ریاست جمهوری فرستاده شده، آمده است: قوم بیات افغانستان از مقام عالی ریاست جمهوری در روشنایی قانون اساسی کشور خواهان صدور فرمان خاصی مبنی بر درج هویت شان به نام «بیات» در شناسنامه برقی شده‌اند.

سپس رییس جمهور غنی طی فرمانی در این خصوص فرمانی صادر کرده: به اساس تقاضای برخی اقوام که اسم قوم شان به گونه مشخص در ماده چهار قانون اساسی کشور ذکر نگردیده و خواهان درج قومیت شان در شناسنامه برقی‌اند، موضوع جهت تفسیر بند سوم ماده چهار قانون اساسی به ستره محکمه راجع گردیده است.

در فرمان ریاست جمهوری آمده است: تصریح اقوام چهارده‌گانه به مفهوم حصر نبوده و عبارت سایر اقوام شامل اقوام دیگر غیر از اقوام چهارده‌گانه نیز می‌گردد و درج آن در تذکره تابعیت مطابق احکام قانون ممانعت ندارد.
رییس جمهور در این فرمان دستور داده است تا کمیسیونی به ریاست وزیر عدلیه کشور ایجاد شود و این کمیسیون موظف است تا سایر اقوام را که نام‌های شان در ماده چهار قانون اساسی ذکر نگردیده، در ظرف یک ماه شناسایی و گزارش خویش را به ریاست جمهوری بسپارد.

قوم بیات افغانستان که دارای گذشته تاریخی حضور در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کنار سایر اقوام افغانستان می‌باشند، اکنون نیز در ۲۷ ولایت کشور که پیرو مذهب شیعه و سنی می‎باشند به صورت کتله‌ای و پراکنده زندگی می‌کنند.

کد خبر: 84922