مجلس نمایندگان کشور در رای‌گیری امروز به شش نامزدوزیر و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی رای اعتماد داد. اما، محمدطاهر زهیر نامزدوزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ و حسینه صافی نامزدوزیر امور زنان، نتوانستند رای اعتماد مجلس نمایندگان را بگیرند.


به گزارش خبرگزاری دید، مجلس نمایندگان کشور امروز دوشنبه(۱۰ قوس) به احمدضیا سراج به عنوان رییس عمومی امنیت ملی، محمدهارون چخانسوری به عنوان وزیر معادن و پترولیم، انوارالحق احدی به عنوان وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، نورالرحمن اخلاقی به عنوان وزیر مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، قدرت‌الله ذکی به عنوان وزیر ترانسپورت، محمود کرزی به عنوان وزیر شهرسازی و اراضی و نجیب‌الله یمین به عنوان وزیر فواید عامه، رای اعتماد داد.

از این میان، محمدطاهر زهیر نامزدوزیر اطلاعات و فرهنگ و حسینه صافی نامزدوزیر وزارت امور زنان، نتوانستند از مجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرند.
احمدضیا سراج با گرفتن ۲۲۰ رای تأیید از مجلس نمایندگان رسماً به عنوان رییس عمومی امنیت ملی تعیین شد.
سراج از مجموع آرا، ۲۲۰ رای تأیید، هفت رای رد، پنج رای سفید و ۱۲ رای باطل به دست آورده است.
محمدهارون چخانسوری با گرفتن ۱۵۴ رای تأیید از مجلس نمایند‌گان، رسماً به عنوان وزیر معادن و پترولیم تعیین شد.

چخانسوری از مجموع آرا، ۱۵۴ رای تأیید، ۷۴ رای رد و ۱۶ رای سفید به دست آورده است.
انوارالحق احدی با گرفتن ۱۸۹ رای تأیید از مجلس نمایند‌گان، رسماً به عنوان وزیر زراعت، آبیاری و مالداری تعیین شد.
احدی از مجموع آرای مجلس نمایند‌گان، ۱۸۹ رای تأیید، ۱۹ رای رد، ۲۹ رای باطل و هفت رای سفید به دست آورده است.
همین‌طور، نوررحمان اخلاقی با گرفتن ۱۶۵ رای تأیید از مجلس نمایندگان رسماً به عنوان وزیر مهاجرین و عودت‌کننده‌گان تعیین شد.
اخلاقی همچنان ۶۰ رای رد و ۱۹ رای سفید به دست آورده است.
قدرت‌الله ذکی با گرفتن ۱۶۵ رای تأیید از مجلس نمایندگان، رسماً به عنوان وزیر ترانسپورت کشور تعیین شد.
ذکی از مجموع ۲۴۴ رای، ۱۶۵ رای تأیید، ۲۸ رای رد، ۳۸ رای باطل و ۱۳ رای سفید به دست آورده است.
در ادامه، محمود کرزی با گرفتن ۱۵۴ رای تأیید از مجلس نمایندگان، رسماً به عنوان وزیر شهرسازی و اراضی تعیین شد.
کرزی از مجموع ۲۴۴ رای، ۱۵۴ رای تأیید، ۳۸ رای رد، ۳۸ رای باطل و ۱۴ رای سفید به دست آورده است.
نجیب‌الله یمین با گرفتن ۱۴۹ رای تأیید از مجلس نمایندگان، رسماً به عنوان وزیر فواید عامه تعیین شد.
یمین با گرفتن ۱۴۹ رای تأیید، ۲۹ رای رد، ۴۸ رای باطل و ۱۸ رای سفید از سوی مجلس نمایند‌گان تأیید شد.
با این همه اما، محمدطاهر زهیر نامزدوزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تصدی کرسی این وزارت از مجلس نمایندگان رای اعتماد نگرفت.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از مجموع ۲۴۴ رای، ۷۶ رای تأیید، ۶۰ رای رد، ۶۹ رای باطل و ۳۷ رای سفید به دست آورد و نتوانست رای اعتماد مجلس نمایند‌گان را کسب کند. هر نامزدوزیر برای پیروزی به ۱۲۳ رای اعتماد نیاز دارد.
همچنان حسینه صافی نامزدوزیر امور زنان برای تصدی کرسی این وزارت نتواست از مجلس نمایندگان کشور رای اعتماد بگیرد.
رای تأییدی او از سوی مجلس نماینده‌گان ۱۱۴ رای اعلام شد.
میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان از رییس جمهور غنی خواست که دو نامزد وزیر دیگر را برای تصدی وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، و امور زنان معرفی کند.
قرار است فردا نامزد رییس عمومی بانک مرکزی و پنج نامزدوزیر باقی‌مانده از ۲۵ عضو کابینه پیشنهادی حکومت، برنامه‌های کاری‌شان را به مجلس ارائه کنند.

کد خبر: 80375